கவிக்குடில்

June 9, 2005

வாழ்தல் நிமித்தமான நிகழ்வு

Filed under: பகிர்வு — kavikkudil @ 8:08 pm

தோழமை ததும்பும் சமூகம் தமிழ் சமூகம்
அதனால் தான் எல்லோராலும் இலகுவாக ஏமாற்ற முடிகிறது.
இணையத்துள் இது இலகுவாக நிகழ்கிறது.
அவற்றுள்ளும் தூய்மை தவறாத தோழமை நாடுகிறேன்.

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.